صفحه اصلی

آکادمی دیسک

دکتر مجید قاسمی

لوگوی آکادمی دیسک دکتر مجید قاسمی حداد

دوره های ویژه

دیسک مقدماتی

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

دیسک پیشرفته

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

هدف

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

هوش مالی

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

80 امین کارگاه DiCS مقدماتی

توضیح کلی پیرامون کارگاه‌های بین‌المللی این بخش یکی از تأثیر‌گذار‌ترین خدمات این گروه می باشد که بطور عینی، ملموس و واقعی به توسعه افراد کمک خواهد کرد. اثر بخشی و کارایی بالا و قابل سنجش در کنار استانداردهای مطلوب کیفی و از آن مهمتر اجرای حرف…

13امین کارگاهDiSC پیشرفته

کارگاه پیشرفته که کامل کننده کارگاه مقدماتی هست هدف کارگاه: آشنایی با گروه های رفتاری مختلف آموزش ارتباط گرفتن با افراد مختلف بصورت دقیق تر و عملیاتی تر و شناخت بازیهای رفتاری سر فصل های کارگاه : مرور نقسیم بندی افراد در گروه های مشخص …

۸امین کارگاه آموزشی یک روزه مدل رفتاری DISC

توضیح کلی پیرامون کارگاه‌های بین‌المللی این بخش یکی از تأثیر‌گذار‌ترین خدمات این گروه می باشد که بطور عینی، ملموس و واقعی به توسعه افراد کمک خواهد کرد. اثر بخشی و کارایی بالا و قابل سنجش در کنار استانداردهای مطلوب کیفی و از آن مهمتر اجرای حرف…

نظر شرکت کنندگان در دوره ها

من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .

رضا رادمدیر گرئه رضا وب

من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .

راضیه ناظرانمدیر تیم توسعه کمال