کارگاه پیشرفته که ادامه کارگاه مقدماتی و کامل کننده اشنایی با رفتار می باشد.

نوشته‌ها

کارگاه پیشرفته که کامل کننده کارگاه مقدماتی هست

هدف کارگاه: آشنایی با گروه های رفتاری مختلف آموزش ارتباط گرفتن با افراد مختلف بصورت دقیق تر و عملیاتی تر و شناخت بازیهای رفتاری

سر فصل های کارگاه :
مرور نقسیم بندی افراد در گروه های مشخص DiSC
ویژگی ها ,رفتار ,گفتار افکار ۱۶ مدل رفتاری افراد
تمرین نحوه برخورد و زندگی کردن با هر گروه رفتاری
تمرین نحوه مذاکره و ارتباطات با هر گروه رفتاری
تمرین نحوه صحبت کردن و متقاعد سازی هر گروه رفتاری
مروری بر کودک درون اریک و تطابقDiSC